Ψευδάρθρωση καλείται η αποτυχία πώρωσης ενός κατάγματος.

Γενικά, μιλάμε για ψευδάρθρωση όταν μετά από 4-6 μήνες από το κάταγμα, δεν παρατηρείται ένδειξη σχηματισμού πώρου.

Ανάλογα με την αιτιολογία της, η ψευδάρθρωση μπορεί να χαρακτηρισθεί ως:

  • Ατροφική
  • Ολιγοτροφική
  • Σηπτική
  • Υπερτροφική

Για την ομαλή πώρωση του κατάγματος είναι απαραίτητοι δύο παράγοντες:

  • Βιολογικό υπόστρωμα
  • Μηχανική σταθερότητα

Κατά τις φάσεις σχηματισμού πώρου, τα αιμοποιητικά κύτταρα παράγουν αυξητικούς παράγοντες οι οποίοι, ευνοούν τον πολλαπλασιασμό οστεοποιητικών κυττάρων. Σε περίπτωση απουσίας ή ανεπάρκειας αυτού του μηχανισμού, ο σχηματισμός πώρου είναι μηδενικός ή ελάχιστος, οπότε και η ψευδάρθρωση καλείται  «ατροφική» ή «ολιγοτροφική» αντίστοιχα.

Σε περίπτωση μικροβιακής φλεγμονής στην εστία του κατάγματος, εμποδίζεται η προσέλευση αυξητικών παραγόντων για την ενεργοποίηση των οστεοποιητικών κυττάρων και το σχηματισμό πώρου. Αυτού του είδους η ψευδάρθρωση καλείται «σηπτική».

Επίσης, για την ενίσχυση του πώρου και τη μετατροπή του σε οστό, είναι απαραίτητη μια σχετική ή απόλυτη μηχανική σταθερότητα ανάμεσα στα κατεαγότα άκρα. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιτευχθεί σταθερότητα, αναπτύσσεται κίνηση μεταξύ των οστικών τμημάτων η οποία, δεν επιτρέπει την τελική ενίσχυση του πώρου σε οστό. Παράγεται δηλαδή πώρος, χωρίς να μπορεί να γεφυρώσει τα κατεαγότα άκρα. Στην περίπτωση αυτή, η ψευδάρθρωση καλείται «υπερτροφική».

Ο όρος «καθυστερημένη πώρωση» αναφέρεται σε μια αργή διαδικασία πώρωσης που ξεπερνά τους 6 μήνες.

Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχει ψευδάρθρωση αλλά, η διαδικασία επούλωσης του κατάγματος είναι παθολογικά παρατεταμένη, είτε λόγω  έλλειψης ισχυρού  βιολογικού δυναμικού, είτε λόγω αστάθειας μεταξύ των κατεαγότων άκρων.