ρήξη οπίσθιου χιαστού 1

Σχηματική απεικόνιση ρήξης οπίσθιου χιαστού συνδέσμου.

Η ρήξη οπίσθιου χιαστού συνδέσμου αποτελεί μια σοβαρή κάκωση του γόνατος. Είναι λιγότερο συχνή σε σχέση με τη ρήξη του πρόσθιου χιαστού και μπορεί να συμβεί είτε ως μεμονωμένη βλάβη, είτε στα πλαίσια μιας πολυσυνδεσμικής βλάβης του γόνατος (εξάρθρημα γόνατος, ρήξη οπίσθιας έξω γωνίας κλπ)

Ο μηχανισμός κάκωσης του γόνατος για να προκληθεί ρήξη οπίσθιου χιαστού περιλαμβάνει είτε την άμεση πλήξη και μετακίνηση της κνήμης προς τα πίσω (πχ χτύπημα του γόνατος στο ταμπλώ του αυτοκινήτου κατά τη στιγμή μιας τροχαίας σύγκρουσης) ή την πτώση από σκαλοπάτι, οπότε το γόνατο βρίσκεται σε υπερέκταση και ο άκρος πόδας σε πελματιαία κάμψη.

Η κλινική εικόνα του ασθενούς με ρήξη οπίσθιου χιαστού δεν είναι πάντα θορυβώδης, όπως συχνά συμβαίνει σε περιπτώσεις ρήξης πρόσθιου χιαστού. Η διάγνωση της πάθησης προϋποθέτει υψηλό δείκτη υποψίας από την πλευρά του ορθοπαιδικού και λεπτομερή λήψη του ιστορικού του ασθενούς προκειμένου, να διαλευκανθεί ο μηχανισμός κάκωσης του γόνατος. Η κλινική εξέταση επιβεβαιώνει την αρχική υποψία και η τελική επιβεβαίωση της διάγνωσης γίνεται με τη διενέργεια ακτινογραφίας και μαγνητικής τομογραφίας.

Η θεραπεία των ασθενών με ρήξη οπίσθιου χιαστού μπορεί να είναι συντηρητική ή χειρουργική. Η επιλογή του είδους της θεραπείας εξάρτάται κυρίως από

  • το βαθμό της κάκωσης του οπίσθιου χιαστού συνδέσμου (διάταση, ρήξη)
  • την παρουσία συνοδών κακώσεων (μεμονωμένη ρήξη, συνοδός ρήξη πρόσθιου χιαστού, οπίσθιας έξω γωνίας, χόνδρινες βλάβες)
  • τις λειτουργικές απαιτήσεις του ασθενούς (καθιστική ζωή, έντονη αθλητική ή επαγγελματική δραστηριότητα).

Η συντηρητική αντιμετώπιση περιλαμβάνει την ακινητοποίηση του γόνατος με ειδικό λειτουργικό νάρθηκα, την έναρξη προγράμματος φυσικοθεραπείας και την υποβοήθηση της διαδικασίας της τενόντιας επούλωσης με ενδοαρθρικές εγχύσεις βιολογικών παραγόντων (κολλαγόνο, πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια- PRP, πολυδύναμα μεσεγχυματικά κύτταρα- “βλαστοκύτταρα”).

Η χειρουργική αντιμετώπιση περιλαμβάνει την αντικατάσταση του ραγέντος οπίσθιου χιαστού με ισχυρό τενόντιο μόσχευμα (συνδεσμοπλαστική). Η επιλογές του μοσχεύματος περιλαμβάνουν το αυτομόσχευμα, το αλλομόσχευμα και το συνθετικό μόσχευμα. Η όλη τεχνική πραγματοποιείται αρθροσκοπικά (αρθροσκόπηση γόνατος) έτσι ώστε, να επιτυγχάνουμε την ελάχιστη κάκωση των μαλακών ιστών της άρθρωσης, να ελέγχουμε για τυχόν συνοδές κακώσεις που διέλαθαν (ξέφυγαν από τη διάγνωση) της μαγνητικής και να διορθώνουμε οποιαδήποτε παθολογική κατάσταση ανακαλύπτουμε. Μετεγχειρητικά, οι ασθενείς υποβάλλονται σε ειδικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και η αποκατάστασή τους είναι γενικά άριστη.

οπίσθιος χιαστός

Μαγνητική τομογραφία γόνατος. Φυσιολογική απεικόνιση οπίσθιου χιαστού. Το κίτρινο βέλος υποδεικνύει τον ακέραιο σύνδεσμο.

ρήξη οπίσθιου χιαστού

Μαγνητική τομογραφία γόνατος ασθενούς με ρήξη οπίσθιου χιαστού. Το κίτρινο βέλος υποδεικνύει τη θέση που -φυσιολογικά- θα έπρεπε να υπάρχει ο σύνδεσμος. Η θολή απεικόνιση του συνδέσμου υποδηλώνει ρήξη του.