ρήξη στροφικού πετάλου - περιγραφή

Με τον όρο «ρήξη» αναφερόμαστε στη λύση της συνέχειας του στροφικού πετάλου.

Πρόκειται δηλαδή, για μια σχισμή στους στροφείς τένοντες του ώμου. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων η ρήξη αφορά στον υπερακάνθιο και τον υπακάνθιο.

«Για να μπορέσουμε να περιγράψουμε απλά και κατανοητά την παθολογία των ρήξεων,  από εδώ και στο εξής, με τους όρους «ρήξη», «τένοντας»/ «στροφικό πέταλο», θα αναφερόμαστε σε ρήξεις του υπερακανθίου και του υπακανθίου. Οι ρήξεις του υποπλατίου και τον ελλάσσονος στρογγύλου είναι ιδιαίτερες, χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης και θα περιγραφούν σε άλλο άρθρο.

Για την καλύτερη συνεννόηση μεταξύ των ορθοπαιδικών χειρουργών σχετικά με το είδος της ρήξης, έχουν προταθεί πολλά συστήματα ταξινόμησης (κατηγοριοποίησης) των ρήξεων. Το γεγονός αυτό, αποδεικνύει την πολυπλοκότητα της πάθησης και τη δυσκολία περιγραφής της με βάση ένα μόνο κριτήριο. Μέχρι σήμερα, δεν υπάρχει ένα ιδανικό σύστημα ταξινόμησης για τις ρήξεις του στροφικού πετάλου. Για αυτό το λόγο, συχνά χρησιμοποιούνται παράλληλα, περισσότερα από ένα συστήματα, προκειμένου να περιγραφεί το κάθε χαρακτηριστικό της ρήξης ξεχωριστά.»

 

Οι ρήξεις ταξινομούνται σε κατηγορίες ανάλογα με τα διάφορα χαρακτηριστικά τους. Μια βασική ταξινόμηση περιλαμβάνει τις μερικές και τις πλήρεις ρήξεις.

Μερική είναι η ρήξη που   αφορά ένα μέρος του πάχους του τένοντα, ενώ πλήρης είναι η ρήξη που αφορά όλο το πάχος του.

Οι μερικές ρήξεις, ανάλογα με την εντόπισή τους,  διακρίνονται σε:

 • Αρθρικές: εντοπίζονται στο κάτω τμήμα του στροφικού πετάλου, στην πλευρά της άρθρωσης.
 • Υπακρωμιακές: εντοπίζονται στο άνω τμήμα του στροφικού πετάλου, στην πλευρά του ορογόνου θυλάκου και του ακρωμίου.
 • «Εσωτερικές»: πρόκειται για ρήξεις μέσα στη μάζα του τένοντα. Δεν είναι ορατές ούτε στην άνω, ούτε στην κάτω πλευρά του στροφικού πετάλου. Χωρίζουν τον τένοντα σε δύο παράλληλες στιβάδες στο οριζόντιο επίπεδο.

Επίσης, ανάλογα με το μέγεθός τους, οι μερικές ρήξεις, ταξινομούνται σε:

 • Α βαθμού: <3 χιλ.
 • Β βαθμού: 3-6 χιλ.
 • Γ βαθμού: >6 χιλ.

Οι πλήρεις ρήξεις ταξινομούνται ανάλογα με το σχήμα τους σε:

 • Ελλειπτικές
 • Τύπου ανάστροφου L
 • Τύπου L
 • Τραπεζοειδείς
 • Μαζικές

Ανάλογα με το μέγεθός τους, οι πλήρεις ρήξεις διακρίνονται σε:

 • Μικρές (<1 εκ.)
 • Μέτριες ((1-3 εκ.)
 • Μεγάλες (>5 εκ.)

Ο συνδυασμός των παραπάνω ταξινομήσεων μας δίνει αρκετές πληροφορίες για το είδος της ρήξης. Για παράδειγμα, μιλώντας για μια μεγάλη, ελλειπτική, πλήρη ρήξη αναφερόμαστε σε μια βλάβη παρόμοια με τη ρήξη της φωτογραφίας. Δυστυχώς όμως, η γνώση αυτών των χαρακτηριστικών και μόνο, δεν μας δίνει πληροφορίες για τη σοβαρότητα της ρήξης και το ποσοστό επιτυχίας μιας ενδεχόμενης χειρουργικής θεραπείας. Προκειμένου να επιλέξουμε την κατάλληλη χειρουργική τεχνική και να προβλέψουμε την αποτελεσματικότητά της, πρέπει να γνωρίζουμε άλλα δύο βασικά χαρακτηριστικά της ρήξης:

 • Απόσυρση
 • Ατροφία

Καθώς ο τένοντας ρήγνεται (σχίζεται), συσπάται και μετατοπίζεται προς τα έσω. «Ξεκολλάει» δηλαδή, από την κατάφυσή του (βραχιόνιος κεφαλή) και κατευθύνεται προς την έκφυσή του (ωμοπλάτη). Όσο περισσότερο μετατοπίζεται ο τένοντας προς τα έσω, τόσο περισσότερο αφήνει ακάλυπτη τη βραχιόνιο κεφαλή. Η προς τα έσω σύσπαση και μετατόπιση του τένοντα ονομάζεται απόσυρση (retraction).

Επίσης, καθώς ο πλήρως αποκολλημένος τένοντας παραμένει χωρίς χειρουργική αντιμετώπιση, αρχίζει να μη λειτουργεί και σταδιακά ατροφεί.

«Με βάση την απόσυρση και την ατροφία έχουν προταθεί διάφορες ταξινομήσεις, οι οποίες, προϋποθέτουν ειδικές γνώσεις ανατομίας. Η περιγραφή τους ξεφεύγει από το πλαίσια του παρόντος άρθρου και για αυτό το λόγω δεν θα αναφερθούν.»

Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με το σχήμα και το βαθμό της ρήξης, μας δίνουν μια πληρέστερη εικόνα για το είδος και το χαρακτήρα της. Με βάση αυτά τα στοιχεία, μπορούμε να φανταστούμε,  όχι μόνο το σχήμα και το μέγεθος της ρήξης, αλλά και την ποιότητα του εναπομείναντος τένοντα. Αυτό αποτελεί ιδιαίτερα κρίσιμο στοιχείο καθώς, η χειρουργική θεραπεία βασίζεται στη χρήση του υγιούς τμήματος του τένοντα που έχει απομείνει.

Για επείγοντα περιστατικά       213 0331715 / 697 2023834